พระพุทธรูป A Collection of Buddha Images (ฟรี)

พระพุทธรูป A Collection of Buddha Images (ฟรี)

รายละเอียดรูปพระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นพระประธานในวัดต่างๆ ทั้งวัดระดับราชวรมหาวิหาร และวัดสามัญ รวมถึงคาสอนของพระสงฆ์บางรูปเพื่อเป็นการเปิดตาและเปิดใจให้สว่างขึ้นI took these images in the past few lifetimes when I had ch...

พระพุทธรูป A Collection of Buddha Images (ฟรี)

พระพุทธรูป A Collection of Buddha Images (ฟรี)

รายละเอียดรูปพระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นพระประธานในวัดต่างๆ ทั้งวัดระดับราชวรมหาวิหาร และวัดสามัญ รวมถึงคาสอนของพระสงฆ์บางรูปเพื่อเป็นการเปิดตาและเปิดใจให้สว่างขึ้นI took these photos in the past few caducities when I had o...

ประเภทหนังสือ

กายดี ใจสุข จิตสงบ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

กายดี ใจสุข จิตสงบ