สมเด็จพี่ สมเด็จน้อง

สมเด็จพี่ สมเด็จน้อง

สมเด็จพี่ สมเด็จน้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัติพระนครครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2488 พระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจอย่างมากมาย ตลอด 6 เดือน ที่ประทับในพระนคร แต่ในวันที่ 9 มิถุนายน พ. ศ. 248...

ประเภทหนังสือ

พีรพล อริยรัตนา หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

พีรพล อริยรัตนา