อัญมณีแห่งชีวิต

อัญมณีแห่งชีวิต

อัญชัน

    รวม 11 เรื่องสั้นคัดสรร เสนอปัญหาต่างๆ ของชีวิต ตั้งแต่ปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาครอบครัว สังคม จนถึงปัญหาที่กล่าวถึงวัฏจักรแห่งชีวิตอันเป็นสัจธรรม   ผู้เขียนเสนอแนวคิดได้อย่างแยบยล ละเอียด ประณีต ลึกซึ้ง ละเมียดละไม ช่ว...

ประเภทหนังสือ

วัลลภ คล่องพิยาพงษ์ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

วัลลภ คล่องพิยาพงษ์